Luftforurening (PM)

Partikelforurening er et stigende problem i større byer, hvor partikler i luften (PM10) overstiger EU grænse værdier.

Ifølge EU’s “Thematic Strategy on Air Pollution” dør hvert år mere end 300.000 EU borgere som følge af partikelforurening. EU har estimeret at den helbredsrelaterede omkostning i et “business as usual” scenarie kan nå et niveau på op mod 609 mia. Euro årligt i 2020 – svarende til 1.350 Euro per EU borger.

London’s Luft Kvalitetsstrategi indeholder en række forskellige metoder til at reducere PM10 emissioner i London. Anvendelsen af støvbindingsprodukter på vejoverflader er én af metoderne.

ICE & DUST-AWAY blev valgt som støvbinder af TfL (Trafic for London) på baggrund af de positive erfaringer fra EU Life projektet CMA+.

ICE & DUST-AWAY blev spredt ud langs Victoria breden mellem Waterloo Bridge og Byward Street. En generel reduktion i 24 timer -PM10 koncentration blev bekræftet. Reduktionen udgjorde i måleperioden ca. 14% af PM10.

Stockholm kæmper også med partikel forurening. I 2003 og 2004 gennemførte det Svenske Vejvæsen (VTI) test med ICE & DUST-AWAY i Stockholm centrum og på motorvejen mellem Stockholm og Arlanda. Under testen blev partikelforureningen målt under 3 forskellige behandlingsmetoder på vejen; Ingen behandling, behandling med vand og behandling med ICE & DUST-AWAY fra Nordisk Aluminat A/S.

Effekterne af at behandle med vand var meget begrænsede, men når der blev behandlet med ICE & DUST-AWAY, faldt PM10 indholdet i gennemsnit 35%. Forklaringen er at ICE & DUST-AWAY binder støvpartikler, og dermed forhindres en stor del af disse i at blive hvirvlet op i luften igen. Stockholm bruger stadig ICE & DUST-AWAY som støvbinder og tømiddel på vejene i vinter perioden. Derved opnås synergieffekter ved kun at bruge 1 middel til at løse 2 problemer.

Studier i andre byer i Europa har vist samme positive effekter som opnået i London og Stockholm.

ICE & DUST-AWAY

Download Technical Datasheet

ICE & DUST-AWAY

Download Safety Datasheet
Produkt Registrering
CAS Nr. 110518-63-3
Registreringsnummer, REACH (calciumacetat / magnesiumacetat / kaliumformiat) 01-2119987569-11-0029 / 01-2119991992-18-0010 / 01-2119486456-26-0013